Šiuo metu „Žalgirio“ Garbės Klube
10
įmonių
761
narys
Šį sezoną surinkta
36656.60  €

Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Kauno „Žalgirio“ Garbės Klubas – tai klubas, vystantis programą, vienijančią Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos gerbėjus, ir jo tikslas – suteikti stabilų finansavimą Kauno „Žalgiriui“ ir didinant paramą perimti komandos valdymą.
  2. Kauno „Žalgirio“ Garbės Klubo biudžetą sudaro metiniai Klubo narių įnašai.
  3. Šios taisyklės nustato Klubo narių gaunamas privilegijas ir pareigas bei kitas narystės sąlygas.
  4. Klubo taisyklės yra keičiamos Klubo narių visuotinio susirinkimo metu balsų dauguma. Pasiūlymus dėl taisyklių keitimo, papildymo, koregavimo turi teisę pateikti ir Klubo nariai.
  5. Klubo nariu gali tapti ir pilnametystės nesulaukęs asmuo. Nepilnametis asmuo, sulaukęs 14 metų Klubo nariu gali tapti tik pateikęs raštišką tėvų ar globėjų leidimą. Už asmenį, jaunesnį nei 14 metų, Klubo narystės sutartį turi sudaryti tėvai ar globėjai.
 2. Narystė Klube
  1. Klubo nariu tampa asmuo, užpildęs registracijos anketą, atsiuntęs nuotrauką ir asmens dokumento kopiją, sumokėjęs nario mokestį, pasirašęs ir pristatęs Klubo nario sutartį. Tą galima atlikti elektroniniu būdu: užpildant registracijos anketą internete, atsiunčiant nuotrauką ir dokumento kopiją el. paštu klubas@zalgiris.lt, sumokant nario mokestį naudojantis el. bankininkystės paslauga.
  2. Klubo narys, Klube išbuvęs iki 3 metų, laikomas paprastuoju Klubo nariu.
  3. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs nuo 3 iki 5 metų, laikomas bronziniu Klubo nariu.
  4. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs nuo 5 iki 10 metų, laikomas sidabriniu Klubo nariu.
  5. Klubo narys, Klube be pertraukų išbuvęs daugiau nei 10 metų, laikomas auksiniu Klubo nariu.
  6. Klubo narys, Klube be pertaukų išbuvęs daugiau nei 20 metų, laikomas platininiu Klubo nariu.
 3. Klubo nariui suteikiami atributai ir privilegijos
  1. Klubo narystę žymintis diplomas.
  2. Klubo narystę tvirtinantis pažymėjimas (skirtingi pažymėjimai paprastajam, bronziniam, sidabriniam ir auksiniam nariui). Su šiuo pažymėjimu Klubo narys įgyja išskirtines sąlygas partnerių nuolaidoms.
  3. Klubo narystę žymintis Klubo nario šalikas.
  4. Klubo narystę žymintis ženkliukas (įprastinis, bronzinis, sidabrinis ir auksinis ženkliukai atitinkamai narystės tipui).
  1. Užduoti klausimus norimiems asmenims (Kauno „Žalgirio“ žaidėjams, treneriams ar vadovams) vykstančioje konferencijoje. 
  2. Dalyvauti varžybų spėlionėje.
  3. Reitinguoti žalgiriečių pasirodymą po kiekvienų rungtynių. 
  1. Klubo nariui per 14 dienų su Klubu sutartu būdu po sutarties įsigaliojimo suteikiama:
  2. Klubo nariui per 14 dienų po sutarties įsigaliojimo aktyvinamas sutartyje nurodytas kodas, leidžiantis prisijungti prie Klubo nariams skirtos zonos tinklapyje www.zalgirioklubas.lt. Prisijungus prie nurodyto tinklapio Klubo narys gali:
  3. Klubo narys visą naujausią su Kauno „Žalgiriu“ susijusią informaciją gauna registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Klubo narys turi teisę atsisakyti šios informacijos, parašant „Informacijos, prašau, nebesiųsti“ el. paštu klubas@zalgiris.lt.
  4. Klubo narys kviečiamas dalyvauti Kauno „Žalgirio“ organizuojamuose renginiuose, krepšinio turnyruose ir kt. Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir apimties į jį yra kviečiami visi Klubo nariai arba Klubo nariai, atrinkti burtų metu. Apie kvietimą dalyvauti renginyje Klubo narys informuojamas registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Savo dalyvavimą Klubo narys privalo patvirtinti per 7 dienas (jei kvietime nenurodyta kitaip). Kitu atveju laikoma, kad narys nedalyvauja.
 4. Narystės mokestis nuo 2020.01.01 pasikeitė.
  1. Klubo narys moka į Klubo nurodytą sąskaitą metinį nario mokestį. Metai skaičiuojami nuo įstojimą į klubą dienos.
  2. Klubo nario, sulaukusio 14 metų, metinis narystės Klube mokestis – 80 Eur.
  3. 6-13 metų amžiaus Klubo nario narystės Klube mokestis – 40 Eur.
  4. Klubo nario, nesulaukusio 6 metų amžiaus, narystės Klube mokestis – 20 Eur.
 5. Juridinių asmenų narystė Klube
  1. Juridinio asmens narystės Klube metinis mokestis – 800 Eur. Už šį metinį narystės mokestį juridiniam asmeniui suteikiamas narystę žymintis diplomas, narystę tvirtinantis pažymėjimas, 5 Klubo nario šalikai, ženkleliai ir prisijungimas prie Klubo narių zonos svetainėje www.zalgirioklubas.lt penkiems asmenims, leidžiant naudotis visomis Klubo narių zonos suteikiamomis privilegijomis.
  2. Juridinis asmuo, tapęs Klubo nariu, turi teisę naudotis visomis Klubo nariams suteikiamomis privilegijomis.
  3. Juridiniam asmeniui, ketinančiam tapti Klubo nariu, pageidaujant metinis Klubo nario mokestis gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į juridinio asmens finansines galimybes. 
  4. Juridiniai asmenys, tapę Klubo nariais, yra viešinami svetainėje www.zalgirioklubas.lt kaip Klubo nariai ir rėmėjai.
  5. Juridiniai asmenys, parėmusius Klubą už didesnę nei 800 Eur sumą, gali tapti pilnateisiais Klubo nariais pateikus laisvos formos prašymą el. paštu klubas@zalgiris.lt arba Kauno „Žalgirio“ administracijoje bei įvykdžius kitas 2.1. punkte išdėstytas procedūras (išskyrus nario mokesčio mokėjimą).
 6. Klubo valdymas
  1. Aukščiausias Klubo valdymo organas – Visuotinis Klubo narių susirinkimas.
  2. Klubo valdyme dalyvauja Klubo prezidentas, direktorius, organizacinis komitetas.
  3. Klubo prezidentas renkamas kas 3 metus visuotinio Klubo narių susirinkimo metu.
  4. Klubo organizacinis komitetas renkamas kas 1 metus visuotinio Klubo narių susirinkimo metu. Organizacinį komitetą sudaro 5 žmonės, atsakingi už tam tikras sritis: socialinių akcijų vykdymą, Klubo atributikos užsakymą, Klubo renginių organizavimą, svetainės administravimą, naujų narių pritraukimą.
  5. Klubo direktorių skiria Klubo dalininkai.
 7. Nario pareigos
  1. Nenaudoti necenzūrinių žodžių komentuojant, teikiant pasiūlymus, užduodant klausimus ir kitaip reiškiantis internetinėje erdvėje.
  2. Nenaudoti nuotraukų kitokioms nei asmeninėms reikmėms.
  3. Neskleisti tik Klubo nariams skirtos informacijos.
  4. Neįžeidinėti ir kitaip nežeminti kitų Klubo narių.
  5. Kitaip nepiktnaudžiauti tinklapyje suteikiamomis galimybėmis.
  1. Klubo narys privalo pateikti tikslius duomenis apie save, o pasikeitus duomenims juos atnaujinti Klubo narių zonoje tinklapyje www.zalgirioklubas.lt arba informuojant Klubą el. paštu klubas@zalgiris.lt.
  2. Klubo narys privalo atsakingai naudotis suteiktu prisijungimu prie Klubo narių zonos tinklapyje www.zalgirioklubas.lt
 8. Narystės nutraukimas ir apribojimas
  1. Klubo narys, pažeidęs šias taisykles yra įspėjamas.
  2. Antrą kartą pažeidęs taisykles narys gali būti šalinamas iš Klubo (negrąžinant Klubo nario mokesčio) arba jo narystė ribojama be papildomo įspėjimo.
  3. Narystė Klube yra nutraukiama nepratęsus narystės sutarties po metų.
  4. Norėdamas anksčiau laiko nutraukti narystę Klube Klubo narys pateikia raštišką prašymą Klubui, bei grąžina Klubo nario pažymėjimą. Narystę nutraukusiam asmeniui prisijungimas Klubo narių zonoje yra deaktyvuojamas.